'Child's play is child's work' Susan Isaacs, 1929

Ruim 35 jaar ervaring

Ik heb ruim 35 jaar ervaring op het terrein van het jeugdwelzijnswerk, sociaal cultureel werk, Brede Schoolbeleid en kinderrechten. Projectontwikkeling, deskundigheidsbevordering, en belangenbehartiging. Ondersteunen bij beleids- en methodiekontwikkeling. Ik verbind beleid en praktijk. Ik programmeer vanuit de behoeften van kinderen en hun ouders. Het VN verdrag inzake de Rechten van het Kind is mijn inspiratiebron. Ik werk als belangenbehartiger van het spelende kind, op basis van de principes van ‘nonformal learning’ en ‘childfriendly cities’. Op dit terrein heb ik vele projecten geïnitieerd, resultaten geboekt en gepubliceerd.

Functies

 • 2011 – heden
  sociaal ondernemer: adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond ‘Kind, spel en ruimte’
 • 2010 – 2014
  docent Zomerscholen Oranjefonds
 • 2003 – heden   
 • programmacommissie conferenties Child in the city
 • 1998  – 2010
  Jantje Beton, diverse functies:(hoofd afdeling programma’s, en belangenbehartiging, lid MT strategisch beleid, onderzoek en ontwikkeling, beleidsmedewerker)
 • 1996 – 2004
  NIZWjeugd, Landelijk Expertisepunt Brede school/ Verlengde Schooldag en  Jeugdwelzijnswerk, Vernieuwing Buitenschoolse opvang, Dagarrangementen, met aandachtsgebieden Rechten van het Kind en Ruimte voor de jeugd, en  deskundigheidsbevordering
 • 1992 – 1998
  Stade, adviseur jeugdbeleid, projectmanager gemeente Utrecht, Verlengde schooldagexperimenten ministerie VWS/WVC
 • 1986 – 1992
  adviseur en projectmedewerker bij diverse provinciale steunfuncties en methodiekontwikkeling kinderwerk, jeugdwerk en onderwijsvoorrangsbeleid,
 • 1988 – 1998
  coördinator Landelijke Kinderwerk Overleg bij de Vereniging Steunfuncties Welzijn
 • 1978 – 1986
  Buurthuis de Gouwe, Amsterdam Noord, sociaal cultureel werkster (kinderwerkster, begeleiding peuterwerk en een periode interim coördinator)

Recente resultaten

 • mede-initiator ‘Speelforum’, debatten over het belang van spelen, Ruimte voor de jeugd (vanaf 2016)
 • inspiratiesessies ‘Speelbeleid’, Integrale Kindcentra Agora, Zaanstad (2018 – 2021)
 • Uitwisseling Childfriendly Cities ism VNG en Gemeente Breda (organisatie en verslaglegging)
 • Werkbeschrijving ‘Op Kamp’, Stichting Kinderwerk
 • Organisatie en uitvoering Landelijke Kinderwerkersdagen BVjong, vanuit KinderWerkWinkel
 • Oprichting Steunpunt KinderVakanties, stichting Roefelen, Stichting Ruimte voor de Jeugd
 • Agendering positief jeugdbeleid vanuit Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind bij programmaministerie Jeugd en Gezin en meer beleidsaandacht voor kindvriendelijke buurten, i.s.m. partners Kinderrechtencoalitie.
 • Ontwikkeling en realisatie van ‘Kinderen in Tel’, datagestuurde belangenbehartiging, in NL (5 uitgaven) i.s.m. Verwey Jonker Instituut. Jonker Instituut, 2003 – 2010,
 • Uitbouw Europees Netwerk Childfriendly cities, 2003 – heden incl programmering Child in the city-conferenties, Initiatief tot Nederlandse tak van het mondiale netwerk Childfriendly cities, samen met VNG,
 • Realisatie Handboek speelruimtebeleid en beleidsstimulering ministerie van VROM t.a.v. Speelruimtebeleid in Nederland, 2006
 • Opbouwen van landelijk netwerk 300 kinder- en tienerwerkers d.m.v. Landelijke studiedagen met diverse landelijke organisaties, o.a. met NJI, Scouting, NUSO, Verdiwel e.a.
 • Verkrijgen projectsubsidies via internationale netwerken (o.a. IYF) en via samenwerkingsverbanden, bij diverse ministeries.
 • De ontwikkeling van het project ‘Natuursprong, -spelen tot je groen ziet -’ Jantje Beton, NISB, en Staatsbosbeheer 2008

 Deskundigheidsbevordering, training en bijscholing

 • Ontwikkelen en begeleiden van deskundigheidsbevorderingactiviteiten en (bij)scholingen in samenwerking met ROC’ s en Hogescholen rond de thema’s Buitenschoolse opvang,  jeugdwerk, verlengde schooldag/brede school, dagarrangementen, nonformallearning en kinderrechten:
 • Ontwikkeling en uitvoering Zomerschool Kinderwerk (2010)/ opgroeien in de wijk (2011, 2012-2013)/ participatie kwetsbare burgers (2014) van het Oranjefonds, i.s.m. MOVISIE
 • Train de trainersmodule ‘Met Recht spelen’  over Kinderrechtenverdrag in het jeugdwerk,  Kinderrechtencoalitie i.s.m. Jantje Beton en K2, Utrecht/Den Bosch 2008
 • Ontwikkeling Basis bijscholingscursus Buitenschoolse Opvang, NIZW 2002. (8 modulen)
 • Ontwikkeling en uitvoering Train de trainersmodule BSO-basiscursus  NIZW, 2002 – 2003
 • Ontwikkeling en uitvoering ‘Spelend leren’ programmeren in verlengde schooldag, Stade/NIZW,
 • Bijscholingstraject ‘Taal en spel en sport’, in combinatie met uitgave met werkvormen ‘Alle vogels vliegen’ Stade, 1998

Publicaties en audiovisuele producties

 • diverse artikelen in het magazine ‘Buitenspelen’ van Acquire
 • Publicatie ‘Werk maken van Spelen’, Oproep voor speelbeleid (2017)
 • 41 x lokaal jeugdbeleid, in kader van Netwerk Childfriendly cities, ism BMCgroep, in opdracht van VNG en ministerie van VWS ‘
 • Diverse artikelen en columns in blad Buitenspelen
 • Het kinderrechtenverdrag als inspiratiebron voor Childfriendly cities’ i.s.m. M Hebbenaar, in ‘Tussen Kind & samenleving, over het sociale actorschap van kinderen’, Brussel 2010
 • ‘Spel in de Brede school’, in ‘Van spelen tot serious gaming: spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk ’, onder redactie van G.M..v.d.Aalsvoort, Hogeschool van Utrecht, Verschijnt 2011
 • ‘Tijd voor spelen Jantje Beton gaat door’  Jubileumuitgave, i.s.m. Jolanda Keesom, SWP, 2008.
 • ‘Spelen met Ruimte’, handboek speelruimte, CFC/VNG/Jantje Beton/NUSO  2006.
 • ‘Perspectieven rond dagarrangementen’, inleidend hoofdstuk in ‘En al was mijn moeder thuis’  Kinderopvang Humanitas, 2008.
 • Nonformal learning in Europe, The Netherlands, Eaicy, Praag, 2005.
 • ‘Met RECHT spelen” – kinderrechten in het jeugdwerk- , Kinderrechtencoalitie/Jantje Beton/DCI, Amsterdam 2005.
 • Voorlichtingsmateriaal: ’10 taken van het kinder- en tienerwerk (2009)’, ‘Spelen met talent’  2005.
 • Brede school en dagarrangementen, i.s.m. M.Valkestijn en L.Schreuder, NIZW/SWP, 2005.
 • De school en het echte leven: leren binnen en buiten school,  Oenen, S. van, F. Hajer,  NIZW 2003.
 • Diverse artikelen, publicaties en methodiekbeschrijvingen (speel)ruimtebeleid, kinderrechten, brede school en jeugdwerk,  natuur en milieu-educatie en buitenschoolse opvang in diverse vakbladen.
 • ‘Een schoolplein voor de buurt’ Jantje Beton, 2006.
 • Ruimte voor tieners, Jantje Beton, 2008.
 • Spelen met Ruimte, Handboek speelruimtebeleid, (redactie en initiatiefnemer), Ministerie van VROM 2006.
 • Kindvriendelijke projecten in de Openbare Ruimte, Jantje Beton en VNG en Ministerie van VROM, Amsterdam 2006.
 • DVD, ‘Spelen in de buurt’ vijf praktijken in beeld, i.s.m. Verdiwel, Nuso, Humanitas, Scouting, MOgroep, 2007.
 • Diverse video’s/DVD’s voor opleidingsdoeleinden rond ‘Kinderwerk’, ‘Buitenschoolse opvang’ en ‘Verlengde schooldag’, ‘Spelen met Ruimte’  in periode vóór 2003.

Overige relevante activiteiten

 • Deelname aan allianties: Kinderrechtencollectief, Ruimte voor de jeugd, KEI, EUnetwerk Childfriendly cities, Programmacommissie EU-Child in the Citycongres, Internationale werkgroep t.b.v. General comment Childrens Rights VNcommitee on the right to play i.s.m. IPA,
 • Beleidsadviestrajecten en visieontwikkeling gemeenten en (school)besturen en werkveld t.a.v. jeugdbeleid en brede school, ontwikkelen van dagarrangementen en speelruimtebeleid.
 • Projectbegeleiding en -ontwikkeling m.b.t. jeugdparticipatie, speeltuinwerk, kinderwerk, Verlengde schooldag en buitenschoolse opvang, jeugdbeleid.
 • begeleidingsgroepen van publicaties en onderzoeken van kenniscentra (Verwey Jonkerinstituut, Alterra, NJI, lid PCOJ)
 • lid kenniskring lectoraat Spel aan de hogeschool van Utrecht.
 • Gastspreker op landelijke en congressen mbt belang van spelen, deelname als expert aan diverse beleidsonderzoeken en ontwikkelprojecten (NME, Veiligheid/risico’s, Speelbossen)
 • Initiëren en aansturing van Landelijke congressen en studiedagen, o.a. de Landelijke Kinderwerkersdag, Spelen met Ruimte, Stedelijk Museum, Young Urban (Bouwrai/Urban Design)
 • Internationale congressen en – studiereizen

 Bijdragen aan diverse congressen

 • Childfriendly cities, Play and leisure-time, out-of-schoolcare en communityschools
 • ‘Childrens right to play and local policy’, keynote 5e Child in the City congres Florence 2010
 • Child On Europe, Childparticipation in a childfriendly neighbourhood. Florence 2008
 • International Play Association, Berlijn (2005) Hong Kong (2008)
 • programmacommissie en inh. bijdragen aan EUcongressen Child in the City (2004 Londen, 2006 Stuttgart, 2008 Rotterdam, 2010 Florence, 2012 Zagreb, 2014 Odense)
 • Nonformal learning and social inclusion, bijdrage EUcongres Berlijn 2006
 • Non formallearning and play, London, Ensac (workshop) 2005
 • Expertmeeting binnen-buitenschools leren NL-Duitslandprogramma 2004
 • Beneluxprogramma, expertmeeting kinderparticipatie en beleid 2003
 • Begeleiding studiereizen o.a. VNG, wethouders Ruimtelijke ordening –jeugdbeleid 2003
 • Internationale Expertmeeting Kinderombudsman, Amsterdam 2002
 • Internationale Congressen VN Verdrag inzake het Verdrag van de Rechten van het Kind, Gent/ Amsterdam

Bestuurlijke ervaring

 • 1986 – heden            Diverse bestuursfuncties in Welzijnswerk, peuterspeelzaalwerk, sport, en vrijwillig jeugdwerk.
 • 1992 –  heden            Diverse freelance opdrachten
 • 1995 – heden            Stichting Kinderwerk “projecten voor kinderen” (oprichter)
 • 1995 –  heden            Mede-initiator  & Beroepsvereniging Kinderwerk.nl, nu samen met BVjong
 • 2011                           Oprichting Stichting Ruimte voor de Jeugd (bestuur)
 • 2010 -2018                Stichting Steunpunt Roefelen
 • 2010                           Initiatief tot  Stichting Steunpunt Kindervakanties (bestuur)
 • 2006                           Oprichting Beroepsvereniging Kinderwerk.nl
 • 1999 – 2009              Vereniging de Zeilpunter, voorzitter
 • 1996 – 2003              NIVON Landelijk bestuur

Diverse bestuursfuncties in het welzijnswerk, peuterspeelzaalwerk, sport en vrijwillig jeugdwerk